BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access. Các bước thực hiện:

1. Tạo User và cấp quyền VPN

2. Cài đặt CA Server

3 . Cài đặt Network Policy and Access Services 

4. Cài đặt Routing and Romte Access

5 . Cấu hình VPN trên VPN Server

6. Xin Certificate cho VPN Server

7. Cấu hình Network Access Protection (NAP)

8. Bật EAP Quarantine Enforcement cho NAP trên client

9. Tạo thông báo khi máy tính người dùng không thỏa mãn chính sách bảo mật

10. Bật dịch vụ NAP trên client

11. Tạo kết nối VPN trên VPN client

 

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows server 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows server 2008 tên HT-SRV-01 đã join vào domain dùng để cài đặt VPN Server.

– 1 máy Windows 7 tên Client1 dùng làm VPN Client.

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC có một card mạng (đặt card này ở chế độ Vmnet 2 trên phần mềm Vmware)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Máy HT-SRV-01 có 2 card mạng:

+ Card Int nối với máy HT-DC (đặt card này ở chế độ Vmnet 2 trên phần mềm Vmware) có địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

+ Card Ext nối với máy Client1 (đặt card này ở chế độ Vmnet 3 trên phần mềm Vmware) có địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Máy Client 1 có 1 card mạng nối với máy HT-SRV-01 (đặt card này ở chế độ Vmnet 3 trên phần mềm Vmware) có địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chi tiết Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

1. Tạo User và cấp quyền VPN

Thực hiện trên máy HT-DC

a) Tạo User để kết nối VPN

Tạo một user tên vpn_user, có thể tham khảo các tạo User tại bài Tạo các đối tượng OU, Group, user trong Active Directory

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

b) Cấp quyền VPN cho user

Chuột phải vào User vpn_user mới tạo chọn Properties.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào tab Dial-in, tick chọn Allow Access, sau đó click OK để kết thúc

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

2. Cài đặt CA Server

Thực hiện trên máy HT-DC

Vào Server manager, click chuột phải vào Roles chọn Add Roles.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Before You Begin click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Select Server Roles tick chọn Active Directory Certificate Services, click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Introduction to Active Directory Certificate Services click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Select Role Services tick chọn Certification AuthorityCertification Authority Web Enrollment, click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Add Role Services adn Features required for Certification Authority Web Enrollments ? Click chọn Add Required Role Services.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Specify Setup Type tick chọn kiểu Enterprise (CA là thành viên của domain), click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Speacify CA Type tick chọn Root CA (CA đầu tiên), click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Create a new private key, click Next trên cửa sổ Set Up Private Key.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Configure Cryptography for CA để mặc định, click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Đặt lại tên cho CA trên màn hình Configure CA Name, click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Set Validity Period click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Configure Certificate Database click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tiếp tục click Next trên màn hình Web Server (IIS)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Select Role Services để mặc định sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Confirm Installation Selections click Install.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Sau khi cài đặt xong, click Close trên màn hình Installation Results.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào Administrative tool — > Certification Authority. Bung CA hoangthongit-CA, click chuột phải vào Certificate Templates chọn Manage.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tìm đến Computer, click chuột phải chọn Properties.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên tab Security của Computer Properties tick chọn Enroll sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Dùng IE để vào theo địa chỉ của máy CA Server http://192.168.2.2/certsrv. Cần xác thực tài khoản.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chọn Download a CA certificate, certificate chain, or CRL.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chọn Download CA certificate để download CA về máy.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Lưu file certificate sau đó share file này với quyền có thể copy.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

3 . Cài đặt Network Policy and Access Services

Thực hiện trên máy HT-DC

Vào Server manager, click chuột phải vào Roles chọn Add Roles.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Before You Begin click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Network Policy and Access Services sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Network Policy and Access Services click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Network Policy ServerRouting and Remote Access Services bao gồm Remote Access ServiceRouting sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Install trên màn hình Confirm Installation Selections.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Installtion Ressults click Close

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

4. Cài đặt Routing and Romte Access

Thực hiện trên máy HT-SRV-01

Phần này xem lại bài Cài đặt Routing and Remote Access

5 . Cấu hình VPN trên VPN Server

Vào Administrative tool — > Routing and Remote Access. Trên cửa sổ Routing and Remote Access click chuột phải vào HT-SRV-01 (Local) chọn Configure and Enable Routing and Remote Access.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Next trên màn hình Welcome to the Routing and Remote Access Server Setup Wizard.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Remote access (dial-up or VPN) sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Remote Access tick chọn VPN sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chọn card Ext (Card Public) sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn From a specified range of address sau đó chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chọn New trên màn hình Address Range Assignment.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Gán giải IP sẽ cấp cho VPN Client sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Next trên màn hình Address Range Assignment.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Managing Multiple Remote Access Servers tick chọn No, use Routing and Remote Access to authenticate connection requests sau đó chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Finish sau khi cấu hình VPN.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết quả sau khi cấu hình VPN

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

6 . Xin Certificate cho VPN Server

Thực hiện trên máy HT-SRV-01.

Vào  Run gõ lệnh mmc sau đó OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào file chọn Add/Remove Snap-in… trên cửa sổ console1.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chọn Certificate sau đó click Add

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Computer account sau đó click Next. (xin cho máy tính)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

chọn Local computer sau đó click Finish.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào thư mục đã share trên máy HT-DC để copy certificate đã down về máy.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Console1, bung Certificate (Local Computer), bung Trust Root Certification Authorition, click chuột phải vào Certificates chọn All Task — > Import…

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Welcome to the Certificate Import Wizard click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Browse đến file Cartificate vừa copy từ máy HT-DC về.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Certificate Store giữ nguyên mặc định sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Finish trên màn hình Completing the Certificate Import Wizard.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết quả.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chuột phải vào Personal chọn All Tasks — > Request New Certificate…

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Certificate Enrollment click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Computer sau đó click Enroll.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Finish sau khi xin thành công.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết quả.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

7. Cấu hình Network Access Protection (NAP)

Vào Administrative tool — > Network Policy Server. Click Configure NAP

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tại dấu sổ Network connection method chọn Virtual Private Network (VPN) sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Specify NAP Enforcement Servers Running VPN Server để mặc định sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Configure User Group and Machine Group để mặc định sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Configure an Authentication Method để mặc định sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Specify a NAP Remediation Server Group and URL, click chọn New Group…

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Điền tên vào Group Name sau đó click Add

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Điền tên tại Frendly name, gán địa chỉ IP 192.168.2.1 vào IP address or DNS name sau đó click Resolve và click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tại màn hình New Remediation Server Group click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết quả được như hình dưới, click Next để tiếp tục.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Define NAP Health Policy giữa nguyên mặc định sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click Finish trên màn hình Completing NAP Enforcement Policy and RADIUS Client Configuration.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên cửa sổ Network Policy Server bung Network Access Protection chọn System Health Validators. Click chuột phải chọn Windows Security Health Validator chọn Properties.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên màn hình Windows Security Health Validator chọn Properties click Configure…

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn A firewall is enable for all network connections sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào Connection Request Policies, click chuột phải vào Microsoft Routing and Remote Access Service Policy chọn Disable.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chuột phải vào NAP VPN chọn Properties

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào tab Setting, mục Authentication Methods click chọn Add.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chọn EAP-MSCHAP v2 sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

8. Bật EAP Quarantine Enforcement cho NAP trên client

Vào Run gõ lệnh MMC sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào File chọn Add/Remove Snap-in…

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chọn NAP Client Configuration sau đó Add

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Local Computer (the computer on which this console running) sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết quả như hình dưới, click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Bung Nam Client Configuration, vào Enforcemnet Client. Click chuột phải vào EAP Quarantine Enforcement Client chọn Enable.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết quả như hình dưới, đóng cửa sổ Console1.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

9. Tạo thông báo khi máy tính người dùng không thỏa mãn chính sách bảo mật

Vào Run gõ lệnh gpedit.msc sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Trên Local Group Policy Editor vào theo đường dẫn Computer Configuration — > Administrative Template — > Windows Components –> Security Center. Click đúp vào Turn on Security Center (Domian PCs only).

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Enable sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào cmd gõ lệnh gpupdate /force để cập nhật chính sách.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

10. Bật dịch vụ NAP trên client

Vào Run gõ lệnh services.msc sau đó OK để mở services.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tìm đến Network Access Protection Agent, click chuột phải chọn Start.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

11. Tạo kết nối VPN trên VPN client

Thực hiện trên máy Client1

Vào Network and Sharing Center, chọn Set up a new connection or network.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Connect to workplace, sau đó chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chọn Use my internet connection ( VPN ) và sau đó chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chọn I’ll set up an Internet connection later sau đó chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Điền địa chỉ IP public của máy VPN Server, ở bài lab này là địa chỉ của card Ext sau đó chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Điền user name, password, domain như hình dưới sau đó chọn Create. (tick chọn Remember this password để ghi nhớ mật khẩu)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tạo thành công, click Close để kết thúc.

Vào Network connection ta thấy 1 biểu tượng kết nối VPN đã được tạo ra.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click chuột phải vào kết nối này và chọn Properties.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Tick chọn Use Extensible Authentication Protocol (EAP), ở dưới chọn Microsoft: Protected EAP (PEAP) (encryption enable) sau đó click chọn Properties.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chỉ tick chọn Enforce Netwrok Access Protection sau đó click OK.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Click vào kết nối VPN chọn Connect.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Chọn Connect trên mà hình connect HoangThongIT VPN.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Kết nối VPN thành công.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Vào firewall tắt thử firewall.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

Firewall tự động bật lại kèm theo cảnh báo của NAP.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

One comment

  1. từ mục thứ 7.cấu hình NAP bạn hãy chỉ rõ là thực hiện trên máy nào?
    Cảm ơn Bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>