BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cấu hình định tuyến tĩnh Static route trên windows server 2008

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiểu cách cấu hình định tuyến tĩnh Static route trên windows server 2008

Chuẩn bị hệ thống mạng: có 4 máy

– Máy HT-DC chạy hệ điều hành windows server 2008 đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– Máy HT-SRV-01 chạy hệ điều hành windows server 2008 đã join hoặc không join domain. Đã cài đặt Routing and remote access dùng để cấu hình Static Route.

– Máy HT-SRV-02 chạy hệ điều hành windows server 2008 đã join hoặc không join domain. Đã cài đặt RRAS dùng để cấu hình Static Route.

– Máy Windows 7 dùng để test.

Gán địa chỉ mạng:

– Máy HT-DC có 1 card mạng nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP như sau: (đặt vmnet 2 trên Vmware)

Cấu hình NAT trên windows server 2008

–  Máy HT-SRV-01 có 2 card mạng.

+ Card mạng Int nối với máy HT-DC có địa chỉ IP như sau:  (đặt vmnet 2 trên Vmware)

cấu hình NAT trên windows server 2008

+ Card mạng Ext nối với  card Ext máy HT-SRV-02 có địa chỉ IP như sau:  (đặt vmnet 3 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

– Máy HT-SRV-02 có card mạng.

+ Card Ext nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP:  (đặt vmnet 3 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

+ Card Int nối với máy Client có địa chỉ IP:  (đặt vmnet 4 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

– Máy Client có 1 card mạng nối với card Int của máy HT-SRV-02:  (đặt vmnet 4 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Chú ý: Các cặp máy HT-DC và HT-SRV-01, HT-SRV-01 và  HT-SRV-02, HT-SRV-02 và Client ping thông được với nhau.

Các bước cấu hình định tuyến tĩnh Static route trên windows server 2008:

1. Cài đặt Routing and Remote Access

Phần này xem lại tại bài hướng dẫn cài đặt Routing and Remote Access.

2. Cấu hình định tuyến tĩnh

Thực hiện trên máy HT-SRV-01

Trên cửa sổ Routing and remote access click chuột phải tên máy tính HT-SRV-01 chọn Configure and Enable Routing and Remote Access.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Trên cửa sổ Welcome click Next.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Trên cửa sổ Configuration tick chọn Custom Configuration sau đó Next.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Tick chọn LAN routing sau đó chọn Next.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Click Finish.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Click Start Service  để bật dịch vụ.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Khai báo card mạng cho bảng định tuyến (table route).

Vào theo đường dẫn như hình dưới, click chuột phải vào Static Route chọn New Static route.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Chọn card Ext ở Interace sau đó điền giải mạng cần khai báo , ở đây là giải mạng 192.168.3.0/24, defaul gateway chính là địa chỉ IP card Ext của máy HT-SRV-01. Metric (độ ưu tiên) đặt bằng 1. Sau đó click OK

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Tương tự, cần khai báo giải mạng bên trong (mạng máy clien) cho bảng định tuyến.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Kết quả:

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Để xem bảng định tuyến, click chuột phải vào Static Route chọn Show IP Routing Table.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Bảng định tuyến trên máy HT-SRV-01 đã có 2 giải mạng vừa khai báo.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

– Thực hiện trên máy HT-SRV-02.

Tương tự như thực hiện trên máy HT-SRV-01. Trên cửa sổ Routing and remote access click chuột phải tên máy tính HT-SRV-02 chọn Configure and Enable Routing and Remote Access.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Trên cửa sổ Welcome click Next.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Trên cửa sổ Configuration tick chọn Custom Configuration sau đó Next.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Tick chọn LAN routing sau đó chọn Next.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Click Finish.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Click Start Service  để bật dịch vụ.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Khai báo card mạng cho bảng định tuyến (table route).

Vào theo đường dẫn như hình dưới, click chuột phải vào Static Route chọn New Static route.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Gán giải mạng 192.168.3.0/24 cho card Ext.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Và giải mạng 192.168.2.0/24 cho card Ext.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Mở bảng định tuyết, ta có kết quả như dưới.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

3. Kiểm tra kết quả sau khi cấu hình Static route

Sau khi cấu hình định tuyến tĩnh, lúc này card máy có thể “nhìn thấy nhau”. Chúng ta kiểm tra đơn giản bằng cách ping giữa máy HT-DC với client.

Ping từ HT-DC ping sang client.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Ping từ Clent sang HT-DC.

cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>