BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

1.  Cài đặt Microsoft Report Viewer 2008 redistributable 2008

2. Cài IIS và các thành phần yêu cầu cho WSUS  

3. Cài đặt WSUS

4. Cấu hình chính sách nhóm GPO cho WSUS Clients

5.  Xem lại các cấu hình trên WSUS server

6. Tạo Computer group cho các Server

7. Xem báo cáo trạng thái trên máy chủ HT-DC

8. Phê duyệt bản update cho nhóm HT-Servers

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join vào domain hoangthongit.com để cài đặt WSUS

– 1 máy Windows Client (sử dụng windows XP hoặc bất kỳ phiên bản nào khác) tên Client đã join Domain

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Máy HT-SRV-01

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

– Máy Client

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Lưu ý: Card mạng đặt ở chế độ NAT hoặc Brigde để các máy có thể kết nối thành công ra mạng Internet. Có thể xem bài hướng dẫn đặt card mạng tại bài  Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm VMware 

Download bộ cài đặt các phần mềm:

Microsoft Report Viewer 2008 redistributable 2008 tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=577

Nếu máy HT-SRV-01 (WSUS Server) là phiên bản standart cần down load file WSUS 3.0 SP2 tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5216 . Nếu dùng bản Enterprise sử dụng Role có sẵn, trong bài lab này sẽ sử dụng Role.

Chi tiết Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

1.  Cài đặt Microsoft Report Viewer 2008 redistributable 2008

Đăng nhập vào máy chủ HT-SRV-01 bằng tài khoản domain Administrator, mở thư mục chứa file cài đặt và chạy file ReportViewer
Trên màn hình Welcome chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình License Terms, tick chọn I have read and accept License Terms. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Sau khi cài xong chọn Finish để hoàn thành việc cài đặt.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

2.         Cài IIS và các thành phần yêu cầu cho WSUS

Mở Server Manager từ Administrative Tools, chọn  Roles chuột phải Add Roles.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Before You Begin, chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Màn hình Select Server Roles, đánh dấu chọn Web Server (IIS). Cửa sổ Add features required for Web Server (IIS)? xuất hiện chọn Add Required Features. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Web Server (IIS) chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Select Role Services, đánh dấu chọn vào các mục sau đây, sau đó chọn Next để tiếp tục.

  • ASP.NET
  • Dynamic Content Compression
  • Basic Authentication
  •  Windows Authentication
  • IIS6 Management Compatibility

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Confirm Installation Selections, chọn Install để bắt đầu cài đặt.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Sau khi cài đặt xong chọn Close để hoàn tất cài đặt IIS.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

3. Cài đặt WSUS

Mở Server Manager từ Administrative Tools, chọn  Roles chuột phải Add Roles.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Before You Begin, chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Select Server Roles tick chọn Windows Server Update Services.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Windows Server Update Services click Next

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Click Install trên màn hình Confirm Installation Selections.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trong quá trình cài đặt Roles, cửa sổ cài WSUS 3.0 xuất hiện, click Next..

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Giữ nguyên khi gặp cửa sổ này.
Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Tick chọn I Accept the term of the License agreement, click Next

Click Next.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Click Next trên màn hình Database Options

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Click Next trên màn hình Web Site Selection

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Click Next trên màn hình Ready to Install Windows Server Update Services 3.0 SP2

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Click Finish sau khi cài đặt xong

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Join the Microsoft Update Improvement Program, chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Choose Upstream Server, chọn chế độ đồng bộ từ trang web Microsoft Update bằng cách chọn vào tùy chọn Synchronize from Microsoft Update. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Specify Proxy Server để mặc định sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Connect to Upstream Server, chọn Start Connecting. Cần đảm bảo rằng máy chủ WSUS Server được kết nối ra ngoài Internet. Việc kết nối này được thực hiện để download các thông tin cập nhật từ trang web Microsoft Update.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Sau khi cập nhật các thông tin có thể download, nút Next sẽ hiện ra, chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Choose Languages, chọn tùy chọn Download updates only these languages: chọn ngôn ngữ mặc định English. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên àn hình Choose Products, chọn các sản phẩm cần cập nhật từ Microsoft sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Choose Classifications, chọn danh mục các nhóm update cần download, sau đó chọn Next để tiếp tục. Ví dụ ở đây chúng ta chọn 3 nhóm update quan trọng nhất là: Critical Updates, Definition UpdatesSecurity Updates.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Set Sync Schedule, chọn chế độ đồng bộ thủ công Synchronize manually, sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Finished, chọn để mở cửa sổ console giao diện của WSUS và bắt đầu thực hiện việc đồng bộ các bản update, sau đó Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình What’s Next, nếu bạn cần xem thêm thông tin triển khai tiếp theo thì chọn 1 trong những link bên dưới. Cuối cùng chọn Finish để kết thúc việc cài đặt.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Sau khi cấu hình xong màn hình giao diện WSUS Console sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Update Services, chọn vào máy chủ WSUS là HT-SRV-01, chúng ta sẽ nhìn thấy quá trình synchronization diễn ra.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Ngoài ra, nếu chúng ta cần thay đổi bất kỳ thông số cấu hình WSUS, bạn chọn vào Options. Ví dụ: thay đổi thời gian cập nhật từ Microsoft Update, chọn Synchronization Schedule, sau đó cập nhật lại theo lịch mới.

4.   Cấu hình chính sách nhóm GPO cho WSUS Clients

Trên máy chủ HT-DC, mở công cụ Group Policy Management từ Administrative Tools.

Trên màn hình Group Policy Management, chuột phải vào domain hoangthongit.com và chọn Create a a GPO in this domain, and link it here…

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên cửa sổ New GPO nhập tên của GPO là WSUS sau đó chọn OK.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Chuột phải vào GPO WSUS vừa tạo và chọn Edit để cấu hình các chính sách liên quan đến WSUS.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên màn hình Group Policy Management Editor, chọn đường dẫn Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update.

Nhấp đúp con trỏ vào chính sách Configure Automatic Updates màn hình Properties hiện ra, chọn Enabled. Trong mục Configure automatic updating: chọn tùy chọn 4 – Auto download and schedule the install. Sau đó chọn Apply và OK.

Tiếp theo nhấp đúp con trỏ vào chính sách Specify intranet Microsoft update service location, trên cửa sổ Properties, chọn Enabled.  Trong mục các mục Set the intranet update service for detecting updates: và Set the intranet statistics server: nhập chung đường dẫn http://ht-srv-01 (đây là địa chỉ máy WSUS Server).

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

– Tiếp theo cấu hình chính sách Automatic Updates detection frequency, trên cửa sổ Properties chọn Enabled. Trong mục Check for updates at the following interval (hours): để giá trị mặc định là 22 (giờ).

Đóng màn hình Group Policy Management Editor và công cụ Group Policy Management.

Vào màn hình Command Line và gõ lệnh gpupdate /force để cập nhật chính sách GPO vừa cấu hình.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Thực hiện cả trên máy HT-SRV-01 và máy client.

Tiếp theo gõ lệnh wuauclt /detectnow để máy chủ HT-DC tìm kiếm máy chủ WSUS Server. Đây là lệnh để cho phép  kết nối và tìm kiếm luôn đến máy chủ WSUS Server.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

5.  Xem lại các cấu hình trên WSUS server

Trên máy chủ HT-SRV-01, mở Windows Server Update Services từ Administrative Tools.

Trên màn hình Update Services, trong danh sách dưới HT-SRV-01 chọn Options.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Xem chi tiết các thông tin về cấu hình hiện tại của WSUS Server cho từng mục sau:

a.         Update Source and Proxy Server

b.         Product and Classifications

c.         Update Files and Languages

d.         Synchronization Schedule

e.         Automatic Approvals

f.          Computers

g.         Server Cleanup Wizard

h.         Reporting Rollup

i.          Email Notifications

j.          Microsoft Update Improvement Program

k.         Personalization

l.          WSUS Server Configuration Wizard

Trường hợp muốn thay đổi lại bất kỳ cấu hình này chúng ta đã thực hiện sau khi cài đặt, chúng ta có thể thay đổi trên các tùy chọn này.

6.  Tạo Computer group cho các Server

Trên màn hình Update Services chọn Computers — > All Computers. Chúng ta sẽ nhìn thấy danh sách các WSUS Client hiển thị trên màn hình. Ở đây chúng ta thấy có 2 máy chủ là ht-dc.hoangthongit.co và ht-srv-01.hoangthongit.com

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Tiếp theo tạo một Computer group có tên là HT-Server bằng cách chuột phải vào All computers và chọn Add Computer Group. Nhập tên Computer group và chọn Add.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Mặc định sau khi được cập nhật trên WSUS Server máy chủ HT-DC là thành viên của group Unassigned Computers, chúng ta đổi sang là thành viên của HT- Servers bằng cách chuột phải vào ht-dc.fpoly.com  chọn Change Membership

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

–           sau đó chọn HT-Servers và OK.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Bây giờ máy chủ HT-DC đã là thành viên của HT-Servers group.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

7.  Xem báo cáo trạng thái trên máy chủ HT-DC

Sau khi thực hiện việc download các bản update từ trang web của Microsoft về máy chủ WSUS, chúng ta có thể xem được trạng thái của các máy WSUS Client.

Để xem trạng thái của máy chủ HT-DC là thành viên của HT-Servers chúng ta chọn trạng thái là Any. Sau đó chuột phải vào ht-dc.fpoly.com và chọn Status report.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên report này chúng ta sẽ xem được các thông tin về hệ điều hành, ngôn ngữ, địa chỉ IP và trạng thái cập nhật gần nhất của máy chủ HT-DC. Ngoài ra chúng ta cũng xem được trạng thái có bao nhiêu bản update cài đặt không thành công, chưa được cài đặt, đã được cài đặt nhưng không ứng dụng được và tổng số bản ghi có trạng thái không xác định.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Trên báo cáo chúng ta sẽ nhìn rõ được tên các bản update, phân loại update và trạng thái phê duyệt của bản update này.

Chúng ta có thể sử dụng các tiêu chí lọc để xuất ra các báo cáo theo yêu cầu. Ở đây chúng ta có thể lọc dựa trên 3 tiêu chí: phân loại (Classification), Sản phẩm (Products) và trạng thái (Status).

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Ví dụ ở đây chúng ta lọc dựa trên trạng thái của bản update là Needed. Sau khi chọn trạng trạng thái là Needed chọn Run Report trên thanh công cụ để chạy lại report. Tất cả các bản update có trạng thái là Needed có nghĩa là cần thiết cho máy chủ sẽ hiện lên trên báo cáo.

8. Phê duyệt bản update cho nhóm HT-Servers

Trên báo cáo Computers Report for HT-SRV-01, chọn một bản update bất kỳ trong danh sách và click vào trạng thái Not approved.

Trên cửa sổ Approve Updates click nhóm HT-Servers sau đó chuột phải chọn Approved for Install để cài đặt cho nhóm HT-Servers.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Sau đó click OK để cài đặt.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Tất cả các thành viên của nhóm HT-Servers sẽ được phê duyệt để cài đặt bản update này.

Để xem trạng thái các bản update đã được phê duyệt, chọn mục All Updates dưới HT-SRV-01, chọn Approved trong trường Approval sau đó chọn Resfresh. Danh sách các bản update đã được phê duyệt sẽ hiện lên trên màn hình.

Cài đặt và cấu hình Windows Server Update Services WSUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>