BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2008

Dynamic Host Configuration Protocol  viết tắt DHCP là một giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. Khi sử dụng dịch vụ DHCP các máy tính hay các host trong mạng được cấu hình một cách tự động điều đó sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng. DHCP Service cung cấp một database trung tâm để theo dõi tất cả các máy tính trong hệ thống mạng. Mục đích quan trọng nhất là tránh trường hợp xung đột địa chỉ IP (trùng IP).

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2008

Chuẩn bị cho hệ thống:

–      1 Máy windows server 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên Domain controller với Domain hoangthongit.com sẽ đóng vài trò là DHCP Server

–      1 máy Client Windows 7 đã join domain để test DHCP

Cấu hình địa chỉ IP

–      Máy HT-DC

Cài đặt và cấu hình DHCP

–      Máy Client để nhận cấp phạt tự động.

Cài đặt và cấu hình DHCP

 Phần I: Cài đặt DHCP

DHCP có thể cài đặt trên một máy domain member, không nhất thiết phải là DC hoặc Additional DC

Các bước cài đặt DHCP:

Vào Server Manager,chuột phải chọn  Add Roles, click Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Tick chọn DHCP sau đó chọn Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Ở màn hình DHCP Server chọn Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Ở cửa số tiếp theo để mặc định và click Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Cửa sổ tiếp theo điển địa chỉ DNS Server ở đây là 192.168.2.2 nếu chưa tự động điền, click Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Trên màn hinh Specify IP v4 WINS Server Setting tick vào WINS is not required for application on this network. Không cần phải cài WINS vì chúng ta đã có DNS để phân giải tên. Click Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Trên màn hình Add or Edit DHCP Scopes click vào Add để cấu hình DHCP. Click

Cài đặt và cấu hình DHCP

Trong Windows Server 2008, yêu cầu cấu hình luôn Scope khi cài DHCP

Ở đây chúng ta nhập các thông số với:

– Scope Name: Tên của scope

– Starting Ip address: Địa chỉ IP bắt đầu của giải IP do DHCP cấp.

– Ending IP address: Địa chỉ IP cuối của giải IP do DHCP cấp.

– Subnet mask: Subnet mask của giải IP mà DHCP cấp.

– Default getway: Địa chỉ Default getway mà các máy client nhận IP từ DHCP

Server trỏ tới.

Với bài lab này ta điền như hình dưới. Sau đó click OK

Cài đặt và cấu hình DHCP

Ta được như hình dưới, click Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Tiếp theo là cấu hình DHCPv6 dành cho địa chỉ IPv6, ở bài này chúng ta không cần làm. Tick chọn Disable IPv6 stateless for this server, click Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Ở cửa sổ Authorize DHCP Server ta để như mặc định user administrator sẽ được ủy quyền, click Next.

Authorize DHCP

Xác nhận lại các thông số, nếu các thông số đúng và đủ thì chọn Install để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Quá trình cài đặt sẽ mất một thời gian, sau đó click Close để kết thúc.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Để khởi động DHCP vào Administrative tools — > Chọn DHCP.

Tạo Scope mới trên DHCP:

Phần này sẽ tạo 1 scope thứ 2 có giải mạng 192.168.3.10 – -> 192.168.3.100 với subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.168.1.1

Trong cửa sổ DHCP, chuột phải vào IPv4 chọn new scope. Sau đó chọn Next

Cài đặt và cấu hình DHCP

Tại cửa sổ Scope Name, đặt tên cho  Scope muốn tạo rồi nhấn Next.

Tạo scope trên DHCP

Màn hình tiếp theo, nhập chuỗi IP mà DHCP server sẽ cấp. Sau đó nhấn Next

Cấu hình DHCP

Tạo giải Exclusions

Trên cửa sổ Add Exclusions, nhập địa chỉ mà DHCP không cấp động, dành các địa chỉ IP này cho việc gán thành IP tĩnh cho các máy chủ. Việc phân định này nên nhất quán trong toàn bộ hệ thống mạng để dễ dàng cho quá trình kiểm tra, giám sát và quản trị địa chỉ IP. Các IP ở mục Exclusion là các IP nằm trong dải nhưng sẽ không được cấp động. Ở bài lab này, ta không cấp động cho giải từ 192.168.3.20 đến 192.168.3.30. Click Add để add giải địa chỉ vào, sau đó click Next để tiếp tục.

Tạo DHCP Exclusions

Leased duration là thời gian mà DHCP server sẽ đòi lại địa chỉ IP từ các máy client. Việc này sẽ làm giảm việc lãng phí IP trong mạng. Tùy vào mô hình mạng mà chúng ta đặt Lease duration phù hợp. Với mạng có nhiều máy laptop, chúng ta nên đặt thời gian thấp, ví dụ khoảng 1 giờ hoặc 1 ngày. Với mạng có nhiều máy để bàn, chúng ta có thể đặt thời gian dài 1 tuần hoặc hơn.

Tạo DHCP Exclusions

Click Next để tiếp tục.

Trên màn hình Configure DHCP Options click Next, chú ý chọn Yes, I want to configure there options now để tiếp tục cấu hình cho DHCP.

Tạo DHCP Exclusions

Cấu hình Gateway cho DHCP client chọn Add để add vào, click Next.

Cấu hình default gateway DHCP

Cấu hình địa chỉ DNS server mà các máy DHCP client sẽ nhận sau đó chọn Add. Chú ý điền tên miền vào Parent domain ở đây là hoangthongit.com, sau đó click Next.

Cấu hình default gateway DHCP

Winds Server không dùng, click next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Sau khi tạo xong chúng ta sẽ active scope để cấp IP.

Active scope DHCP

Chọn Finish để kết thúc quá trình cấu hình DHCP.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Tạo DHCP reservation

Tính năng reservation là tính năng gán IP nhất định vào một địa chỉ MAC. Việc này tránh cho việc giả mạo địa chỉ MAC trong mạng nội bộ để đảm bảo an toàn mạng. Ở bài Lab này, ta thực hiện gán địa chỉ MAC là 00-0C-29-A4-5B-3F cho IP 192.168.2.40. Chú ý xem địa chỉ MAC của máy Client sau đó gán để kiểm tra tính năng này.

Cách gán như sau, chuột phải vào Reservations chọn New Reservations.

DHCP Reservation

Điền các địa chỉ như hình dưới.

DHCP Reservation

Sau đó chọn Add ta được như sau.

DHCP Reservation

Sau khi tạo xong scope, chúng ta có thể thay đổi các thông số như Router, DNS… hoặc add thêm các option mới.

Phần II: Kiểm tra DHCP

Phải chuột vào DHCP chọn Reconcile, sau đó chọn verify. Khi đó DHCP server sẽ so sánh cơ sở dữ liệu DHCP với Regedit để tránh trường hợp trùng lặp hoặc lỗi. Việc này chỉ thực hiện khi DHCP chạy đã lâu.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Cài đặt và cấu hình DHCP

Nếu không gặp lỗi nào, hệ thống sẽ báo.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Trên client vào của sổ run, gõ cmd sau đó gõ lệnh ipconfig /renew để xin cấp IP từ máy chủ DHCP

Cấu hình DHCP

Một số câu lệnh với DHCP:

Ipconfig /all: kiểm tra địa chỉ IP được cấp

Ipconfig /release: bỏ địa chỉ IP nhận từ DHCP server

Ipconfig /renew: nhận lại địa chỉ IP từ DHCP server

Net stop dhcpserver: tắt dịch vụ DHCP server

Net start dhcpserver: bật lại dịch vụ DHCP server

Phần III: Sao lưu vào khôi phục DHCP

Sao lưu DHCP:

Trong cửa sổ quản trị DHCP, click vào ht-dc.hoangthongit.com chọn Backup.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Browse đến file nơi lữu trữ và chọn OK để đồng ý.

Cài đặt và cấu hình DHCP

Phục hồi DHCP:

Trong cửa sổ quản trị DHCP, click vào ht-dc.hoangthongit.com chọn Restore.

Restore DHCP

Chọn folder chứa file backup trước đó, chủ ý chọn folder chứa cả folder new

Restore DHCP

Đợi một lúc để hệ thổng restore, sau khi resote cơ sở dữ liệu của DHCP sẽ được phục hồi lại hiện trạng lúc backup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>