BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent trên windows server 2008

DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover/DHCP Request đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients. Đây là giải pháp trong trường hợp Client và DHCP Server không nằm cùng subnet. DHCP Relay Agent là một thực thể trung gian cho phép chuyển tiếp (relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server.

Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent trên windows server 2008

Chuẩn bị hệ thống mạn:

– 1 máy Windows Server 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên Domain Controller với domain hoangthongit. Trên máy đã cài đặt dịch vụ DHCP và tạo 2 scope, 1 scope 192.168.2.10-192.168.2.100/24 và scope thứ 2 có giải mạng: 192.168.3.10-192.168.3.100 /24. Scope 2 này sẽ cấp cho giải mạng không cùng với giải mạng với HT-DC. Để xem cách cấu hình DHCP vào tạo sccop các bạn xem bài Cài đặt và cấu hình DHCP.

– 1 máy Windows Server 2008 tên HT-SRV-01, không cần Join domain. Trên máy này sẽ cài đặt DHCP Relay Agent.

– 1 máy Windows 7 tên client kiểm tra hoạt động của DHCP Relay Agent.

Mô hình DHCP Relay Agent

Mô hình DHCP Relay Agent

Cấu hình địa chỉ mạng:

– Máy HT-DC có 1 card mạng nối với máy HT-SRV-01 (chế độ vmnet 2 trên phần mềm vmeware)

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

– Máy HT-SRV-01 có 2 card mạng.

– Card Int nối với máy HT-DC có IP như sau (chế độ vmnet 2 trên phần mềm vmware):

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Card Ext nối với Client có IP như sau (chế độ vmnet 3 trên phần mềm vmware):

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Máy Client có 1 card mạng nối với card Ext của máy HT-SRV-01, địa chỉ IP để nhận auto (chế độ vmnet 3 trên phần mềm vmware).

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Chi tiết các bước Cấu hình dịch vụ DHCP Relay Agent trên windows server 2008

Phần 1: Cấu hình dịch DHCP và tạo các scope

Phần này mình đã hướng dẫn ở bài lab Cài đặt DHCP trước nên mình sẽ không hướng dẫn lại.

Phần 2: Cài đặt và cấu hình dịch DHCP Relay Agent.

Để triển khai dịch vụ DHCP Relay Agent, đầu tiên phải cài đặt Routing And Remote Access. (Mình sẽ giới thiệu loạt bài về dịch vụ này sau.)
Cài đặt Routing And Remote Access: Thực hiện trên máy HT-SRV-01

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Before You Begin click Next.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Select Server Roles tick chọn Network Policy and Access Services.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Network Policy and Access Services click Next.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Select Role Services tick chọn dịch vụ Routing and Remote Access Service sau đó click Next.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click Install để cài đặt.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Sau khi quá trình cài đặt thành công click Close.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Cấu hình dịch vụ DHCP Relay Agent.

Hãy tiếp tục nhé các nhà Quản trị mạng.

Vào Start = > Administrative Tools = > chọn Routing and Remote Access

Trên giao diện RRAS click chuột phải vào HT-SRV-01(local) chọn Configure and Enable Routing and Remote Access.

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên màn hình Welcome to the Routing and Remote Access Server Setup Wizard chọn Next

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên màn hình Configuration chọn Custom configuration sau click Next.

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên màn hình Custom configuration chọn LAN Routing sau đó chọn Next.

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click Finish

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click Start Service để start dịch vụ RRAS

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click mở rộng theo đường dẫn vào General trong IP v4, Click chuột phải vào Genegral chọn New Routing Protocol

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ New Routing Protocol chọn giao thức DHCP Relay Agent

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click chuột vào DHCP Relay Agent chọn New Interface…

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên màn hình New Interface for DHCP Relay Agent chọn Card Ext, tức là card nối với Client sau đó click OK 2 lần.

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click chuột phải vào DHCP Relay Agent chọn Properties

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Gán địa chỉ IP của máy DHCP Server sau đó chọn Add và click OK để kết thúc.

Cấu hình DHCP Relay Agent trên windows 2008

Cấu hình máy trạm nhận IP động: Thực hiện trên máy client.

Sử dụng câu lệnh Ipconfig /renew để xin IP từ DHCP Server. Lúc này máy trạm sẽ nhận được địa chỉ 192.168.3.10, địa chỉ đầu tiên trong giải mạng của scope đã tạo trên DHCP Server.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>