BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Chuyên trang quản trị mạng: Cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Chuẩn bị cho hệ thống mạng:

– 1 Máy Windows Server 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên Domain Controller với domain hoangthongit.com.

– 1 máy Windows Server 2008 tên HT-SRV-01  join Domain , dùng để triển khai Child Domain Controller. Chú ý: nếu dùng máy ảo thì không dùng được bản Clone hoặc Copy từ PDC.

Cấu hình địa chỉ IP cho các máy:

– Máy HT-DC có 1 card mạng nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

– Máy HT-SRV-01 có 1 card mạng nối với máy HT-DC với địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Chi tiết cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Thực hiện trên máy HT-SRV-01.

Vào cửa sổ Run gõ lệnh dcpromo, Click OK

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Trên màn hình Welcome tick chọn Use advanced mode installation sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Trên cửa sổ Opreating System Compatibility click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Trên cửa sổ Choose a Deployment Configuration tick chọn Create a new domain in a new forest sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Điền site con vào, ở đây là hcm, chú ý, gõ bao gồm domain chính.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Cửa sổ Domain NetBIOS Name để mặc định và click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Trên cửa sổ Additional Domain controller Options tick chọn DNS Server để cài thêm dịch vụ DNS. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Hệ thống yêu cầu xác nhận của tài khoản Domain chính.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Màn hình Location for Database, Log Files, and SYSVOL nếu không thay đổi nhưng thư mục lưu thì click Next để tiếp tục.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Điền mật khẩu để khi restore AD trên cửa sổ Directory Services Restore Mode Administrator Password. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Trên cửa số Summary click Next.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Hệ Thống bắt đầu cài đặt và cấu hình.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Sau khi cài đặt xong click Finish.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Hệ thống yêu cầu khởi động lại, click Restart Now để khởi động lại.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Đăng nhập vào Child Domain Controller theo cú pháp như hình dưới.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Đăng nhập thành công, trên màn hình Server Manager ta thấy child domain controller hcm.hoangthongit.com đã tạo thành công.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>