BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt cấu hình DNS Secondary trên windows server 2008

Để tăng tính backup DNS nên sử dụng ít nhất là hai DNS server để lưu cho mỗi một Zone. Một máy chủ Primary giữ Primary DNS zone và 1 máy chủ Secondary giữ Secondary DNS zone.

Primary DNS server quản lý các zone và secondary server được sử dụng để lưu trữ dự phòng cho zone, cho primary server. Secondary server được phép quản lý domain nhưng dữ liệu về domain không phải tạo tại secondary server mà nó được lấy về từ primary server.

Secondary DNS server có thể cung cấp hoạt động ở chế độ không có tải trên mạng. Khi lượng truy vấn zone tăng cao tại primary server nó sẽ chuyển bớt tải sang secondary server hoặc khi primary server bị sự cố thì secondary server hoạt động thay thế đến khi primary server hoạt động trở lại . Ngoài ra có thể cấu hình Secondary đóng vai trò là Primary khi DNS Primary bị sự cố.

Secondary thường được sử dụng tại nơi gần với client để có thể phục vụ cho việc truy vấn một cách dễ dàng. Nhưng không nên cài đặt secondary server trên cùng một subnet hoặc cùng một kết nối với primary server. Vì điều đó sẽ là một giải pháp tốt để dự phòng cho primary server vì có thể kết nối đến primary server bị hỏng thì cũng không ảnh hưởng gì đến secondary server.

Ngoài ra primary server luôn duy trỳ một lượng lớn dữ liệu và thường xuyên thay đổi hoặc thêm vào các zone. Do đó DNS server sử dụng một cơ chế cho phép chuyển các thông tin từ primary server sang secondary server và lưu giữ nó trên đĩa. các thông tin nhận dữ liệu về các zone có thể sử dụng giải pháp lấy toàn bộ( full ) hoặc lấy phần thay đổi (incrememtal).

Tóm lại:Primary zone: có thể chỉnh sửa, xóa bản ghim Secondary zone: là bản copy của Primary, không thể chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi. Chỉ có thể đọc bản ghi. Ngoài DNS Secondary ra còn có DNS Stub, mình sẽ hướng dẫn về DNS Stub sau.

Cài đặt cấu hình DNS Secondary trên windows server 2008

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com, đã cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com

Địa chỉ IP cho các máy:

–          Máy HT-DC có địa chỉ IP như sau

Cấu hình DNS Secondary

–          Máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP như sau

Cấu hình DNS Secondary

Các bước cấu hình:

Phần 1: Cấu hình Zone Tranfer

(Thực hiện trên máy HT-DC)

Vào Start == > Administrative tools == > DNS.

Trên DNS vào forward lookup zones == > Click chuột phải vào zone hoangthongit.com, chọn Properties.

Cấu hình zone Tranfer

Chọn tab Zone transfer sau đó tick chọn  Any server. Tùy chọn này cho phép transfer DNS zone tới mọi máy. Click Ok để kết thúc.

Cấu hình zone Tranfer

Tương tự, thực hiện với Reverse lookup zones.

Cấu hình zone Tranfer

Phần 2: Cấu hình DNS Secondary

(thực hiện trên máy HT-SRV-01)

Cài đặt DNS== > phần này các bạn xem lại ở bài Cài đặt DNS.

Cấu hình DNS Secondary

Gõ câu lệnh dnsmgmt.msc để mở DNS. Click  chuột phải vào Forward lookup zone chọn New zone, sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cấu hình DNS Secondary

Ở màn hình Zone type, chọn Secondary Zone, Click Next.

Cửa sổ tiếp theo gõ tên zone cần sao chép về ở đây là hoangthongit.com

Cấu hình DNS Secondary

Trên màn hình Mater DNS Servers Gõ tên Primary DNS ( Địa chỉ máy chủ HT-DC )  báo xanh và OK là được, sau đó chọn Next

Cấu hình DNS Secondary

Chọn Finish

Cấu hình DNS Secondary windows 2008

Sau khi cấu hình xong, toàn bộ cơ sở dữ liệu trên Primary DNS sẽ đồng bộ về.

Cấu hình DNS Secondary windows 2008

Tương tự, cấu hình cho Reverse lookup zones.

Cấu hình DNS Secondary windows 2008

Các bản ghi trên Secondary DNS chỉ có thể Read mà không thể modify

Cấu hình DNS Secondary windows server 2008

Trong trường hợp máy chủ DNS chính lỗi, khi đó ta vào máy chủ DNS Secondary , bấm phải chuột vào Zone, chọn Properties. Trên tab General chọn Change, chọn thay đổi Zone từ Secondary thành Primary. Khi đó Zone trên máy chủ thứ 2 sẽ có thể chỉnh sửa, cập nhật được. Và máy chủ Secondary lúc đó đã biến thành máy chủ Primary.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>