BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Công thức và bài tập nhập môn quản trị doanh nghiệp

Công thức và bài tập nhập môn quản trị doanh nghiệp

<Không liên quan đến thiết kế web hay quản trị mạng. Bài hướng dẫn với mục đích phục vụ môn học cho sinh viên./>

 

Về công thức nên học các công thức sau: 6 công thức thành công của doanh nghiệp + các công thức khác: khả năng sinh lời và tính thanh khoản gồm ROA, ROI, ROE.

LỢI nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuê ( 1- thuế thu nhập doanh nghiệp)

số dư đảm phí : CM = S – V trong đó S là tổng doanh thu, V là tổng chi phí biến đổi

Số dư đảo phí đơn vị : UCM = P- v ( P là giá sản phẩm, v là biến đổi trên 1 sản phẩm)

Tỷ lệ số dư đảm phi: CM / S= 1 – V/S

Tỷ lệ số dư đảo phí đơn vị : UCM/P = (P-v) / P

Điểm hòa vốn : x = FC / (P – VC) trong đó P là giá , VC là chi phí biến đổi trên một sản phẩm

Doanh thu hòa vốn: S = FC / 1- (V/P)

Thu nhập muc tiêu cố định : x (ti) = (FC + Ti) / (P-V)

Thu nhập mục tiêu theo phần trăm doanh thu : x(ti) = FC / ( P – V – %P)

Vốn lưu động = tổng tài sản lưu động – nợ ngắn hạn

chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn = tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn

chỉ số khả năng thanh toán nhanh= (tiền + các khoản thu )/ tổng nợ ngắn hạn

tỷ lệ số nợ vốn chủ sở hữu = tổng nợ/ vốn chủ sở hữu

tỷ lệ số nợ trên tổng tài sản = tổng nợ/ tổng tài sản

 

vòng quay các khoản phải thu = tổng doanh thu/ các khoản phải thu bình quân trong đó các khoản phải thu bình quân sẽ băng thu đầu thang + cuối tháng tất cả chia 2

vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho

biên lợi nhuận ròng = thu nhập ròng/ doanh số ròng

biên lợi nhuận gộp = lãi gộp / doanh số ròng

 

Một số bài tập mẫu nhập môn quản trị doanh nghiệp:

  1. Tổng Doanh thu là 300 tỷ đồng, chi phí hàng hóa đã bán là 120 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 30 tỷ đồng, hàng tồn kho là 35 tỷ đồng. Tổng tài sản là 530 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 125 tỷ đồng. Tính biên lợi nhuaank ròng, biên lợi nhuận gộp, ROA, ROE, vòng quay hàng tồn kho.

Lãi gộp = doanh thu ròng – giá vốn = 180 triệu đồng

Thu nhập ròng= lãi gộp – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp = 180 – 30 = 150 triệu đồng

Biên lợi nhuận ròng = thu nhập ròng / doanh thu ròng

Biên lợi nhuạn gộp = lãi gộp / doanh thu ròng

ROA, ROE

Vòng quay hàng tồn kho = chi phí hàng hóa đã bán/ hàng tồn kho = 120/35

  1. Doanh nghiệp tổng tài sản 12 tỷ đồng, tài sản cố định là 6.8 tỷ, tổng nợ phải trả 4.8 tỷ đồng trong đó nợ dài hạn 1.8 tỷ đồng. Các khoản phải thu 3.5 tỷ đồng, tiền mặt là 1.2 tỷ đồng. Tính vốn lưu động, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn/ nhanh.

Vốn lưu động = Tài sản lưu động – nợ ngắn hạn = (12-6.8) – (4.8-1.8) = 2.2 tỷ

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = tài sản ngắn hạn/ nợ ngăn hạn = (12- 6.8) / (4.8-1.8) = 1.7

Hệ số thanh toán nhanh = (tiền + các khoản thu ) / tổng nợ ngắn hạn = (3.5 +1.2)/(4.8-1.8) = 1.5

Chuyên trang chia sẻ kiến thức CNTT. Quản trị mạng – Thiết kế web – Dịch vụ thiết kế web

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>