BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Code mẫu và một số câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp nghành thiết kế web

Code mẫu và một số câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp nghành thiết kế web

Code PHP mẫu download tại đây

Mật khẩu giải nén: hoangthongit.com


CSDL

 1. Các lệnh cho phép truy vấn dữ liệu mà không làm thay đổi dữ liệu hoặc các đối tượng trong thuộc nhóm.
 2. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
 3. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
 4. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
 5. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

 

 1. Cơ sở dữ liệu được tổ chức có cấu trúc…..
 2. Gồm các bản ghi, các hàm thực thi, các thừa kế.
 3. Gồm các bản ghi, các trường dữ liệu, các mối quan hệ.
 4. Gồm các bản ghi, các biến dữ liệu, các mối quan hệ.
 5. Gồm các bản ghi, các biến dữ liệu , các hàm thực thi

 

 1. Khi nào thì ta cần thực hiện khử chuẩn?
 2. Khi gặp vấn đề về hiệu suất mà không thể giải quyết được bằng cách tối ưu cơ sở dữ liệu.
 3. Khi thiếu thời gian cho vấn đề chuẩn hóa dữ liệu thì cần phải khử chuẩn.
 4. Khi gặp khó khăn về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thì cần phải khử chuẩn.
 5. Khi só lượng dữ liệu trong bảng tăng lên quá nhiều.

 

 1. Một hoặc một nhóm thuộc tính của quan hệ cho phép xác định mỗi bộ khác nhau trong quan hệ là gì ?
 2. Thuộc tính
 3. Phụ thuộc hàm
 4. Khóa chính
 5. Khóa ngoại

 

 1. Quan hệ N – N là gì ?
 2. Một thực thể của tập này có thể liên kết 0, 1 hoặc nhiều tập thực thể khác và ngược lại.
 3. Một thực thể của tập này có thể liên kết nhiều thực thể của tập khác và ngược lại.
 4. Một thực thể của tập này có thể liên kết 0, 1 hoặc nhiều thực thể của tập kia và ngược lại.
 5. Nhiều thực thể của tập này có thể liên kết với nhiều tập kia và ngược lại.

 

 1. Quản lý dữ liệu bằng cơ sở dữ liệu có ưu điểm gì ?
 2. Tất các các phương án đều đúng.
 3. Bảo đảm được vấn đề bảo mật.
 4. Tránh dư thừa, trùng lặp dữ liệu.
 5. Lưu trữ dữ liệu hiệu quả, bảo đám sự nhất quán toàn vẹn dữ liệu.

 

 1. Trong Access, tạo mối quan hệ giữa các bảng rồi mới nhập dữ liệu có lợi ích j ?
 2. Giúp cho dữ liệu của cơ sở dữ liệu không bị sai chính tả.
 3. Giúp cho DL nhập luôn tuân thủ đúng quy tắc ràng buộc.
 4. Giúp cho DL nhập luôn đảm bảo tự động cập nhật thông tin.
 5. Giúp cho DL của CSDL được an toàn.

 

 1. Trong mệnh đề SELECT, hàm tìm giá trị lớn nhất trong cột là gì ?
 2. MAX
 3. LARGE
 4. BEST
 5. BIG

 

 1. Thứ tự các bước thực hiện chuẩn hóa dữ liệu là gì ?
 2. Loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu, loại bỏ các thuộc tính lặp và đa trị, loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc… phận, áp dụng các dạng chuẩn khác.
 3. Loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bộ phận, loại bỏ các thuộc tính lặp và đa trị, loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc … bắc cầu, áp dụng các dạng chuẩn khác.
 4. Loại bỏ các thuộc tính lặp và đa trị, loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu, loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bộ…. phận, áp dụng các dạng chuẩn khác.
 5. Loại bỏ các thuộc tính lặp và đa trị, loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bộ phận, loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu, áp dụng các dạng chuẩn khác.

 

 1.  Quan hệ đã đạt chuẩn 2NF, để đạt được chuẩn 3NF cần phải thỏa mãn điều kiện j ?
 2. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa.
 3. Mọi thuộc tính đều đơn trị và không có thuộc tính lặp.
 4. Mọi thuộc tính đều không phụ thuộc vào khóa.
 5. Mọi thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa

 

 1. Một thực thể được biểu diễn trong cơ sở dữ liệu mức vật lí là gì ?
 2. Bảng
 3. Khóa
 4. Hàng
 5. Cột

 

 1. Mối quan hệ các thực thể là gì ?
 2. Mối liên kết giữa các thuộc tính của thực thể
 3. Mối liên kết giữa các tập thực thể
 4. Mối liên kết giữa một thực thể với một thực thể.
 5. Mối liên kết trong quan hệ cha-con

 

 1. Dữ liệu (data) được mô tả dưới dạng nào dưới đây:
 2. Các phương án đều đúng
 3. Các ký tự, ký số
 4. Hình ảnh, âm thanh.
 5. Ký hiệu

 

 1. Các ngôn ngữ giao tiếp mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ gồm:
 2. Ngôn ngữ liên kết cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc.
 3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc.
 4. Ngôn ngữ liên kết cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ thao tác và truy vấn dữ liệu.
 5. Ngôn ngữ tạo cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

 

 1. Bốn nhóm lệnh SQL nào dưới đây là đúng ?
 2. Nhóm truy vấn dữ liệu, nhóm thay đổi dữ liệu, nhóm thao tác dữ liệu, nhóm điều khiển dữ liệu.
 3. Nhóm truy vấn dữ liệu, nhóm định nghĩa dữ liệu, nhóm thao tác dữ liệu, nhóm điều khiển dữ liệu.
 4. Nhóm lựa chọn dữ liệu, nhóm định nghĩa dữ liệu, nhóm thao tác dữ liệu, nhóm điều khiển dữ liệu.
 5. Nhóm lựa chọn dữ liệu, nhóm định nghĩa dữ liệu, nhóm thao tác dữ liệu, nhóm nhập dữ liệu.

Lập trình Web với PHP

 1. Cấu trúc chèn biến $a vào chuỗi nào sau đây là đúng.

 

 1. Giá trị cuối cùng của $a là bao nhiêu ?

$a=7;

Function add() {

global $a;

$a ++;

}

Add($a)  => Gọi tên hàm sai nên $a ko có giá trị

 1. 6
 2. 8 // Nam mk chọn cái này nhưng test thì pahri câu c
 3. Tất cả các phương án đều sai.
 4. 7

 

 1. $query =”Update table SET Name=’A’ WHERE ID =1”;

Để thực thi câu truy vấn trên trong php với biến kết nối là $db thì dùng cấu trúc nào dưới đây:

 1. $db->execute($query)
 2. $db->query($query)
 3. Tất cả các phương án đều sai.
 4. $db->exec($query)
 5. Kết quả hiển thị ra màn hình là gì ?

Class Number {

Public static $a = 5;

Public function __construct($db) {self::$a=$b+3;}

}

Echo Number::$a;

 1. Tất cả các phương án đều sai.
 2. 8
 3. 11
 4. 5

 

 1. Cú pháp khai báo và gán các giá trị cho biến nào sau đây là đúng?
 2. a = 1
 3. $a = 1
 4. $a == 1
 5. Tất cả các phương án đều sai.

 

 1. Trong mô hình MVC tần nào giao tiếp với 2 tầng còn lại ?
 2. Control
 3. View
 4. Tất cả các phương án trên đều sai.
 5. Model

 

 1. Kết quả hiện lên màn hình là gì ?

$m = array(‘a’, ‘b’, ‘c’,’d’);

Echo array_pop($m);

 1. d
 2. NULL
 3. A
 4. Tất cả các phương án đều sai.

 

 1. Để lấy session ID thì dùng hàm gì ?
 2. Session_id
 3. Tất cả các phương án đều sai
 4. Get_session_id
 5. Get_sessionID

 

 1. Biến $_SESSION cho một session là ?
 2. Mảng
 3. Cookie
 4. Tất cả các phương án đều sai
 5. Đối tượng

 

 1. $name = ‘a|b|c|d’;

$name 1 = explode(‘|’,$name);

$name2 = implode(‘ ’, $name1);

Echo $name2;

 1. A|b|c|d
 2. A b c d
 3. Tất cả các phương án đều sai
 4. Abcd
 5. Cấu trúc dữ liệu sử dụng mảng $_GET nào sau đây là đúng?
 6. $a = $_GET(a);
 7. $a = $_GET[a];
 8. $a = $_GET[‘a’];
 9. Tất cả các phương án đều sai.

 

 1. Để biết nhóm checkbox có được người dùng đánh dấu không (gửi bằng phương thức POST) thì dùng cấu trúc nào sau đây ?
 2. Tất cả các phương án đều sai.
 3. Echo $_POST[‘a’][0]
 4. Echo isset($_POST[‘a’])  => Echo isset($_POST[‘a’]) ? “aaa” : “bbbb”;
 5. Echo $_POST[‘a’][1]

 

 1. Để lấy giá trị của đối tượng textarea và gán cho biến $a (form method là POST) thì cần dùng cú pháp nào sau đây ?
 2. $a = getvalue(POST[‘a’],3,50)
 3. $a = $_POST[‘a’]
 4. Tất cả các phương án đều sai.
 5. $a = getvalue(POST[‘a’])

 

 1. Để thoát ra khỏi vòng lặp cần dùng cấu trúc nào ?
 2. Exit_loop
 3. Exit
 4. Tất cả các phương án đều sai. //các đáp án không có dấu ;
 5. Break

 

 1. Tác dụng của hàm nl2br và htmlspecalchars là giúp hiển thị:
 2. Tất các các phương án đều sai.
 3. Dữ liệu và mã php cùng một lúc
 4. Mã php như lúc lập trình viết mã nguồn.
 5. Dữ liệu lúc người dùng đánh vào textarea

 

HTML & CSS3

 1. Với lệnh CSS:

#content {width:600px; height:200px; background-color:#990;}

#left {width:200px; height:200px; background-color:#930; margin-left:10px; float:left;}

Áp dụng cho đoạn mã XHTML dưới đây:

<div id =”content”>

<div id=”left”></div>

<div id=”right”></div>

</div>

Nên đặt giá trị widht của #right bằng bào nhiêu để bố cục trên vừa khung content và không bị vỡ hình ?

 1. Width: 390px;
 2. Width: 480px;
 3. Width: 410px;
 4. Width: 400px;

 

 1. Với phương pháp theo chuẩn CSS3 thì thuộc tính opacity có giá trị nằm trong dải nào ?
 2. Từ 100 đến 900
 3. Từ 0 đến 10
 4. Từ 0 đến 100
 5. Từ 0 đến 1

 

 1. Để hình nền lặp lại liên tục theo chiều dọc, cần đến thuộc tính nào ?
 2. Repeat-x
 3. Repeat-y
 4. Loop-y
 5. Loop-x

 

 1. Với lệnh CSS:

.title_top{color:red}

#new_top {color:green;}

Áp dụng cho đoạn mã XHTML dưới đây, style sẽ hiển thị như thế nào?

<p class=”title_top” id=”new_top”>Tải đề xuất xây dựng đường sắt cao tốc Bắc – Nam </p>

 1. Báo lỗi vì lệnh viết sai.
 2. Nội dung trong thẻ p màu đen mặc định
 3. Nội dung trong thẻ p màu đỏ.
 4. Nội dung trong thẻ p màu xanh lá cây

 

 1. Những thuộc tính nào trong CSS có thể viết rút gọn:
 2. Font
 3. Width:
 4. Margin
 5. Padding
 6. B,c,d
 7. A,c,d
 8. A,b,c,d
 9. A,b,c

 

 1. Giá trị nào dưới đây không phải là giá trị thuộc tính type?
 2. Type=”file”
 3. Type=”text”
 4. Type=”email”
 5. Type=”textarea”

 

 1. Lệnh css nào sai khi thiết lập màu đó cho các ký tự nằm trong thẻ p ?
 2. <p style=”color:rbg(255,0,0)>Việt nam xuất khẩu </p>
 3. <p style=”text:red”> VN Xuất khẩu </p>
 4. <p style=”color:#f00;”>VN xuất khẩu </p>
 5. quên gõ :v

Câu này là chọn đáp án sai, nhưng cả a và b đều sai => Chả bít chọn câu nào :3

 1. Cho đoạn mã code sau, thẻ nào là thẻ anh em với thẻ img ?

<div id=”header”>

<div id=”banner”>

<img src=”Images/banner.jpg” />

<p id=”logo”>Việt Nam Xuất khẩu</p>

</div>

<div id=”menu”></div>

</div>

 1. <div id=”menu”>
 2. <div id=”header”>
 3. <div id=”banner”>
 4. <p id=”logo”>

 

 1. Giá trị nào của thuộc tính type cho phép người dùng có thể lựa chọn một văn bản ?
 2. Type=”file”
 3. Type=”text” // hợp lý hơn
 4. Type=”search”
 5. Type=”browse”

 

 1. Lệnh CSS nào đúng khi sử dụng thuộc tính position cho mã XHTML dưới đây sẽ không di chuyển khi trang được cuộn ?

<p class=”title”>Tin xã hội </p>

 1. Title {width:200px; height: 25px; border:solid 1px red; position: inherit; top: 200px; left:200px;}
 2. Title {width:200px; height: 25px; border:solid 1px red; position: absolute; top: 200px; left:200px;}
 3. Title {width:200px; height: 25px; border:solid 1px red; position: fixed; top: 200px; left:200px;}
 4. Title {width:200px; height: 25px; border:solid 1px red; position: relative; top: 200px; left:200px;}

 

 1. Có mấy cách sử dụng Css cho web?
 2.  Có 3 cách: inline, embeded và linked
 3. Có 1 cách inline
 4. Có 2 cách inline và embeded
 5. Có 4 cách: inline, embeded, liked và css riêng.

 

 1. Người dùng có thể tổ chức bố cục trang web bằng việc kết hợp kỹ thuật nào ?
 2. Float và display
 3. Float và clear
 4. Float và padding
 5. Float và margin

 

 1. Trong CSS, lệnh sau có ý nghĩa như thế nào ?

Margin: 10px 20px;

 1. Lề top = lề right = 10px; lề bottom = lề left -= 20px
 2. Lề top = 10px; lề right = 20px; lề bottom = lề left = 0;
 3. Lề top = lề bottom = 10px; lề left = lề right = 20px;
 4. Lệnh viết thiếu giá trị

 

 1. Với lệnh CSS:

#box {width: 200px; height:100px; background-color:#09f;}

.tin {width: 100px; height: 100px; background-color:#930;}

Ap dụng cho đoạn mã XHTML dưới đây:

<div id=”box”>

<p class=”tin”>ví dụ ví dụ </p>

</div>

Thêm lệnh Css sau thì nội dung sẽ hiển thị như thế nào ?

.tin:first-letter {font-size: 30px; color:green}

 1. Khi di chuột qua nội dun trong thẻ p có kích thước là 30px và màu xanh lá cây
 2. Nội dung trong thẻ p có kích thước là 30px và màu xanh lá cây
 3. Nội dung ký tự đầu tiên trong thẻ P có kích thước là 30px và màu xanh lá cây
 4. Nội dung dòng đầu tiên trong thẻ p có kích thước là 30 px và màu xanh lá cây

 

 1. Trong CSS, lênh sau có ý nghĩa như thế nào ?

Margin:5px 10px 15px 20px;

 1. Left = 5px; top = 10px; right =15px; bottom 20px;
 2. Right = 5px ; bottom 10px left 15px; top 20px;
 3. Top 5px; left 10px; bottom 15px; right 20px;
 4. Top 5px; right 10px; bottom 15px; left 20px;

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>