BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Các mục sẽ thực hành phần Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

1.      Tạo 1 Room Mailbox để quản lý phòng họp

2.      Đặt lịch phòng họp

3.      Tạo cảnh báo khi trùng lịch họp

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join vào domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Máy HT-SRV-01

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

 

Chi tiết thực hành Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox )

 1.     Tạo 1 Room Mailbox để quản lý phòng họp

Click vào Mailbox chọn New

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Tick chọn Room Mailbox, click Next

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chọn New User, click Next

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Điền các thông tin cho user. User này không sử dụng đăng nhập trong domain. Mặc định nó bị disable. Nó chỉ có chức năng quản lí hòm thư. Click Next

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chọn nơi lưu cơ sở dữ liệu cho mailbox.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chọn New để tạo mailbox.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Click finish để kết thúc quá trình tạo mailbox.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Trên AD có 1 user tên Meeting Room đã được tạo, nhưng bị disable.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

2.     Đặt lịch lịch họp

Vào web mail bằng tài khoản it2@hoangthongit.com tạo 1 lịch cuộc họp.

Click New — > chọn Meeting Request.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Điền các thông tin về lịch đặt.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Ý nghia:

–         Required : bắt buộc phải tham gia.

–         Optional: Có thể không tham gia cuộc họp.

–         Resource: chọn phòng họp.

Click Resource để xem lịch các ngày, giờ của lịch đặt khác.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chọn các thông tin cho lịch họp, click OK

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

–         Reminder là thời gian nhắc trước khi cuộc họp diễn ra.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Vào calendar sẽ thấy lịch họp.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Đăng nhập vào tài khoản email it1@hoangthongit.com. Ta thấy có yêu cầu lịch họp đã gửi đến email it1 từ tài khoản it2

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Click vào accept hoặc deaccept để đồng ý hoặc không đồng ý tham gia cuộc họp.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Vào tài khoản Addministrator cũng có mail mời họp.

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

 

Đây là Reminders khi sắp có cuộc họp

Quản lý Resource Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

3.     Tạo cảnh báo khi trùng lịch họp.

Sử dụng cấu trúc câu lệnh để kích hoạt cảnh báo.

Set-MailboxCalendarSettings -Identity meeting_rom -AutomateProcessing AutoAccept

Thử đặt lịch trùng nhau sẽ nhận cảnh báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>