BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Hướng dẫn tạo và xóa mailbox

Học quản trị mạng – Các bước thực hành tạo và xóa mailbox

  1. 1. Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên Domain controller
  2. 2. Tạo mailbox khi chưa có tài khoản trên Domain Controller

3. Xóa mailbox

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp  Domain Controller với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Hướng dẫn tạo và xóa mailbox

Máy HT-SRV-01

Hướng dẫn tạo và xóa mailbox

Chi tiết tạo và xóa mailbox:

1. Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Trên DC đã có các tài khoản IT1 và IT2

Vào giao diện quản trị Mail Exchange — > Recipient configuration — > Mailbox — > click chuột phải chọn New Mailbox

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Tick chọn User mailbox để tạo mailbox mới.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Tick chọn Existing user — > chọn Add.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Add các tài khoản trên AD mà chưa có mailbox. Ở đây là it1 và it2, click OK.

(để xem cách tạo User trên Domain có thể xem tại bài Tạo các đối tượng OU, Group, user trong Active Directory )

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Ta được.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Click Browse để chọn  CSDL của mailbox, click Next

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Chọn Cơ sở dữ liệu mặc định.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Sau đó click Next, Click New để thực hiện tạo Mailbox.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

Click finsh để kết thúc.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

2 mailbox đã được tạo thành công.

Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên DC

2. Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Vào giao diện quản trị Mail Exchange — > Recipient configuration — > Mailbox — > click chuột phải chọn New Mailbox

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Tick chọn User mailbox để tạo mailbox mới.

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Tick chọn New User sau đó click Next

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Điền các thông tin về tài khoản, chọn OU chứa tài khoản trên AD.

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Chọn Database cho mailbox.

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Click New để tạo mailbox sau khi tạo xong, click Finish để kết thúc.

Kết quả

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Mặc định sẽ tự động tạo 1 tài khoản trên DC.

Tạo Mailbox khi chưa có tài khoản trên AD

Tài khoản it3 có thể đăng nhập và sử dụng như 1 tài khoản được tạo thông thường trên AD.

3. Xóa Mailbox.

Click chuột phải vào mailbox cần xóa, chọn Remove

Xóa Mailbox

Nhân yes để đồng ý xóa.

Xóa Mailbox

Xóa mail trong Exchange đồng nghĩa với xóa tài khoản đó trên AD.

Mặc định, mailbox khi đã xóa sẽ được lưu trong Disconnected mailbox. Có thể khôi phục mailbox khi chưa xóa hẳn trong Disconnected mailbox.

Có thể quản lý các thành phần khác của mailbox bằng cách click chuột phải vào mailbox sau đó các thành phần cần quản lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>