BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Học quản trị mạng – Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com và đã cài đặt Mail Exchange server 2007

– 1 máy Windows Client (sử dụng windows XP hoặc bất kỳ phiên bản nào khác) tên Client đã join Domain, đã cài đặt Outlook

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Máy HT-SRV-01

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

– Máy Client

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Chi tiết Hướng dẫn tạo Offline Address Book

(Mặc định, các address book phải kết nối với server mới có thể xem được. Offline Address Book có thể xem được mà không cần kết nối với Server mail.)

– Tạo Offline Address book

Xem thông tin về Default Offline Address Book bằng cách vào Organization Configuration ->Mailbox -> Tab Offline Address Book.  Click chuột phải chọn vào  Default Offline Address Book chọn Properties.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Offline Address Book  mặc định này chưa được triển khai. Nếu đã được triển khai thì bao gồm Global Address List  (Global Address List  này bao gồm tất cả các đối tượng bao gồm nhóm, user trong tổ chức).

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Xem cơ chế triển khai tính năng offline này xuống đối tượng người dùng thông qua phương thức nào. (ở đây là Web-based distribution)

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Để triển khai cần vào mailbox database cấu hình.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Lúc này, những mailbox nào nằm trong database này sẽ áp dụng chính sách này. Để áp dụng, click Browse với Offline Address Book.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Trỏ đến Offline Address Book mặc định, click OK.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Click OK để kết thúc cấu hình.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Hoặc tạo Một Offline  address book mới bằng cách vào click chuột phải chọn New Offline Address Book…

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Đặt tên cho Offline Address Book, sau đó click Browse

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Trỏ đến Server tạo ra Address Book, ở đây là HT-SRV-01. Click OK

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Bỏ dấu tick Inclide the default Global Address list, click chọn Include the follwing address list. Click Add

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Trỏ đến Address List HoangThongIT đã tạo ở bài lab trước. Click OK

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Ta được như sau, click Next.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Tick chọn Enable Web-based distribution (cơ chế triển khai ở client), click Next.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Click New.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Click Finish sau khi tạo xong.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Kết quả đã tạo thành công.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Click chuột phải chọn Update để cập nhật.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Chọn Yes để đồng ý.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Để triển khai Offline Address Book vừa mới tạo cần thiết lập mặc định cho Offline Address Book vừa mới tạo, click chuột phải chọn Set As Default.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Chọn Yes để đồng ý.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Kết quả.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Chuyển qua Mailbox database để add  Offline Address Book mới tạo cho các mailbox.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Sang máy Client , vào Outlook tiến hành download Address Book.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Click OK

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Sẽ bị lỗi do khi download, thực chất nó kết nối thông qua thành phần Client Access của Exchange Server. Tới dịch vụ Autodiscover.hoangthongit.com , do DNS server không phân giải được thành phần này được nên sẽ bị lỗi khi ta download từ Client.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Sang máy DNS Server (HT-DC) tạo 1 bản ghi New Host A trỏ về máy chủ Client Access (HT-SRV-01)

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Tiến hành clear Cache cho DNS, Restart DNS sau đó khởi động lại máy chủ DNS.

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Sang máy Client ngắt kết nối với máy Exchange Server, tiến hành download Address Book. Address Book download thành công

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Ngắt kết nối với Mail Exchange Server.

Kiểm tra lại Address Book, Client có thể sử dụng Offline Address Book dù không kết nối với Server.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>