BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Học quản trị mạng – Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

 Chi tiết cách Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Vào Organization configuration -> Hub Transport. Vào tab Transport Rules, click chuột phải chọn New Transport Rule…

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Gán tên cho Rule, click Next

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Chọn điều kiện sẽ lọc, ở ví dụ này tick chọn When the subject filed or the body of message contains specific words  (lọc theo tiêu đề hoặc nội dung của e-mail). Click specific words để gán từ khóa sẽ lọc

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Ở ví dụ này, sẽ lọc theo hai từ khóa  xxx hoặc spam, click OK.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Ta được như dưới, click Next

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Hành động sẽ thực hiện khi xuất hiện mail vi phạm điều kiện trên. Ở đây tick chọn redirect the message to address. Click Address để gán tài khoản sẽ nhận được khi xuất hiện e-mail bị vi phạm.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Click Add

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Chọn địa chỉ sẽ nhận, tick chọn administrator sau đó click OK

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Ta được như dưới, click OK.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Click Next.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Thêm ngoại lệ, nếu không muốn áp dụng Rule này cho đối tượng nào thì sẽ thêm ngoại lên ở cửa sổ này. Click Next.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Click New

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Click Finish

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Đăng nhập maill IT1 sau đó tạo e-mail gửi tới IT2 với nội dung như dưới.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Đăng nhập IT2, IT2 không nhận được e-mail do IT1 gửi.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

Khi đăng nhập bằng tài khoản administartor, e-mail mà IT1 gửi sang IT2 được redirect đến Administrator.

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

2 comments

 1. I’m гeаⅼⅼу ⅼоѵіng tɦе tɦеmᥱ/deѕign οf уօuг ԝeƄⅼⲟg.
  Ꭰο yⲟս eѵᥱг гun intߋ any іntегnet
  ƅгοԝsег cοmрatіЬіⅼіtү рrоblеms?
  A Һandfսl оf mу Ьlⲟɡ гeadᥱгs hɑνе сߋmρlaіneԀ аbօսt
  mʏ ԝᥱbѕitе not աⲟгқіng сοггᥱϲtlʏ іn Expⅼorег
  bսt lօοқs ɡгеɑt іn Οpегa.
  Ɗо ʏоu haᴠᥱ
  ɑny ɑdvіϲe tо һеⅼρ
  fіх tɦіѕ
  ρrߋƅⅼеm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>