BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tìm hiểu về Squid trên Linux

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiểu về Squid trên Linux

Nội dung chính:

 1. Giới thiệu Squid server
 2. Cấu hình Squid server
 3. Squid Authentication

1. Giới thiệu Squid server

 • Squid là một caching proxy server. Squid server được đặt giữa Web client và Web server.
 • Khi có request yêu cầu Web page, Squid sẽ kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của request dựa trên những policy đã được định nghĩa trong Squid.
 • Sau đó, truy vấn Web page để trả về kết quả cho request. Nếu kết quả đã có trong cache của Squid, thì Squid trả kết quả về ngay cho request.
 • Squid server có thể được cài đặt bằng source hoặc bằng rpm.
 • Squid server gồm những file sau trong hệ thống mạng:

/etc/squid

/usr/lib/squid

/usr/sbin/squid

/var/log/squid

2. Cấu hình Squid server

 • Một số option chính cấu hình Squid server:

http_port: port Squid server lắng nghe request để phục vụ. Mặc định là port 3128.

cache_dir: định nghĩa Squid server sẽ chứa cache ở đâu

 • cache_mem: Squid server sẽ sử dụng bao nhiêu memory của RAM.
 • cache_access_log: Squid server ghi nhận lại các request đã query Squid.
 • acl: đây là phần phức tạp nhất của Squid server, cho phép người nào sẽ được truy cập Web, truy cập những trang nào.

  acl intranet src 192.168.1.0/24

  http_access allow intranet

  http_access deny all 

 • Người quản trị mạng có thể dùng acl để giới hạn truy cập bằng nhiều cách:

Giới hạn truy cập theo thời gian.

Giới hạn truy cập theo IP.

Giới hạn truy cập theo port.

Giới hạn truy cập theo giao thức.

Giới hạn truy cập theo trang web.

Giới hạn file được phép download.

Giới hạn băng thông tối đa được sử dụng.

3. Squid Authentication

 • Để sử dụng Squid, user phải có username/pass hợp lệ => Squid Authentication.
 • Để sử dụng tính năng Squid Authentication, cần biên dịch ncsa_auth với Squid.
 • Tạo password cho user:

 • Cấu hình Squid hỗ trợ tính năng Squid Authentication:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>