BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tìm hiểu về DNS trên Linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiểu về về DNS trên Linux

Nội dụng chính:

 1. Giới thiệu dịch vụ DNS.
 2. Hoạt động của dịch vụ DNS
 3. Cài đặt dịch vụ DNS
 4. Cấu hình dịch vụ DNS
 5. DNS tools

1. Giới thiệu dịch vụ DNS

 • Để máy tính này có thể liên lạc với máy tính kia, cần phải biết địa chỉ IP.
 • Người sử dụng khó khăn trong việc nhớ địa chỉ IP. Người sử dụng muốn liên lạc với máy tính khác trong mạng bằng tên máy tính.
 • Cần có một bảng map giữa địa chỉ IP và tên máy tính.
 • Với hệ thống mạng nhỏ, dùng file text để quản lý.
 • Với mạng Internet, sử dụng dịch vụ DNS.
 • Dịch vụ DNS – Domain Name Service là dịch vụ phân giải tên miền.
 • Dịch vụ DNS sẽ ánh xạ từ tên miền sang địa chỉ IP.
 • Dịch vụ DNS cho phép người dùng truy cập đến các máy tính khác bằng tên, không cần nhớ đến địa chỉ IP.
 • Dịch vụ DNS được hiện thực bằng phần mềm Berkely Internet Name Domain system (BIND).

2. Hoạt động của dịch vụ DNS

Fully Qualified Domain Name (FQDN)

 • Dịch vụ DNS quản lý tên miền bằng Fully Qualified Domain Name (FQDN).

Tìm hiểu về DNS trên Linux

 • DNS quản lý tên miền theo cấu trúc cây.

Tìm hiểu về DNS trên Linux

Tìm hiểu về DNS trên Linux

The in-addr.arpa Domain

Tìm hiểu về DNS trên Linux

Phân giải request DNS

 • request -> server DNS  -> IP (a.b.c.d)
 • domain name: tên miền do Hoàng Thông IT quản lý.
 • domain name: tên miền do VNNIC quản lý.
 • domain name: tên miền quốc tế.
 • Tên miền do Hoàng Thông IT quản lý:

request -> Hoàng Thông IT -> answer.

 • domain name: tên miền do VNNIC quản lý.

request -> Hoàng Thông IT -> VNNIC -> ISP -> answer.

 • domain name: tên miền quốc tế.

request ->Hoàng Thông IT -> Root servers -> DNS primary -> answer.

 • DNS Hoàng Thông IT :

request -> Viettel -> answer.

 • DNS của nhà cung cấp khác:

request -> DNS server -> answer.

request -> DNS server -> VNNIC -> Hoàng Thông IT  -> answer.

 • Chi tiết xử lí request của DNS không hỗ trợ mode recursive:

Tìm hiểu về DNS trên Linux

 • Chi tiết xử lí request của DNS hỗ trợ mode recursive:

Tìm hiểu về DNS trên Linux

Types of DNS server

 • Primary DNS server
 • Secondary DNS server
 • Caching/ Forwarding DNS server

3. Cài đặt dịch vụ DNS

 • Cài đặt DNS bằng các gói bind

bind-utils-[version]

bind-libs-[version]

bind-[version]

 • File cấu hình chính của dịch vụ DNS:

named.conf

4. Cấu hình dịch vụ DNS

Tìm hiểu về DNS trên Linux

 • DNS hỗ trợ các bản ghi: SOA, NS, PTR, MX, A, CNAME

Tìm hiểu về DNS trên Linux

5. DNS tools

 • Lệnh dig:

dig @nameserver domain

 • Lệnh dnsquery:

dnsquery -n nameserver host

 • Lệnh host:

host domain

 • Lệnh nslookup:

nslookup record [server]

nslookup ipaddress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>