BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tìm hiều FTP và SSH trên linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiều FTP và SSH server

Nội dung chính:

 1. Dịch vụ FTP
 2. Dịch vụ SSH

1. Dịch vụ FTP

a. Giới thiệu dịch vụ FTP

 • Dịch vụ FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền, nhận file qua giao thức TCP/IP.
 • Dịch vụ FTP hoạt động trên hai port:

Port 20: data port. Dữ liệu sẽ được truyền trên port này.

Port 21: control port. Port này dùng để trao đổi lệnh, reply giữa client và server.

 • Dịch vụ FTP có hai mode hoạt động:

Active FTP

Passive FTP

b. Cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP

 • Có nhiều gói để cài đặt dịch vụ FTP như: vsftpd, wu-ftpd, pureFTPd, proFTPD.
 • Gói vsftpd được đánh giá là bảo mật tốt.
 • Có thể cài đặt bằng RPM hoặc source.
 • File cấu hình chính của gói vsftpd:

vsftpd.conf: kiểm soát hoạt động của dịch vụ FTP.

vsftpd.ftpusers: ds những users không được phép log vào FTP.

vsftpd.user_list: tùy theo cấu hình file vsftpd.conf, dịch vụ FTP sẽ deny hoặc allow ds những users này.

2. Dịch vụ SSH

a. Giới thiệu dịch vụ SSH

 • Thế mạnh của hệ điều hành Linux là dòng lệnh.
 • Dịch vụ SSH cho phép điều khiển một phiên làm việc từ xa bằng dòng lệnh.
 • Dữ liệu, password truyền trong mô trường SSH là dữ liệu mã hóa.
 • Vì tính an toàn dữ liệu, dịch vụ SSH được tin dùng hơn dịch vụ telnet.
 • Dịch vụ SSH lắng nghe ở port 22.

b. Cài đặt dịch vụ SSH

 • Mặc định dịch vụ SSH đã được cài đặt khi cài đặt máy tính.
 • Hoặc có thể cài đặt dịch vụ SSH bằng gói:

openssh-[version].

 • File cấu hình chính của dịch vụ SSH:

sshd_config

Các bạn có thể xem video cấu hình FTP và SFTP tại bài Video cài đặt cấu hình FTP – SFTP trên CentOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>