BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Sử dụng câu lệnh trên Linux

Quản trị mạng linux – Sử dụng câu lệnh trên Linux

Nội dung chính:

 1. Giới thiệu dòng lệnh
 2. Cú pháp dòng lệnh
 3. Một số lệnh thông dụng trên linux
 4. Chuyển hướng dòng lệnh (redirection, pipe)
 5. Background jobs

1. Giới thiệu dòng lệnh

 • Dòng lệnh là thế mạnh của hệ điều hành Unix và Linux.
 • Với hệ điều hành Unix và Linux, các thao tác đồ họa không thể đáp ứng đủ công việc cần thiết. Dòng lệnh là công cụ hữu hiệu nhất.
 • Dòng lệnh trong Unix và Linux là “case sensitive”.
 • Để biết cách sử dụng dòng lệnh, gọi lệnh man.

Vd: man ls (chú ý, nếu chưa được hỗ trợ man thì cài đặt thêm)

2. Cú pháp dòng lệnh

 • Cú pháp của một dòng lệnh gồm có ba thành phần: <command> [option] [arguments]

command: hệ thống sẽ làm gì?

option: hệ thống sẽ làm gì?

arguments: hệ thống sẽ thực thi lệnh ở đâu?

Ví dụ : ls   –al   /root:  liệt kê nội dung của thư mục   root (bao gồm cả file ẩn). Trong đó ls là command, -al là option và /root là arguments.

3. Một số lệnh thông dụng trên linux

 • Lệnh su và sudo.
 • Lệnh gán biến môi trường.
 • Lệnh tạo, xóa, sửa, copy file , thư mục.

mkdir, cp, mv, rmdir, ln

cat, vi, rm

 • Lệnh cấp quyền trên file, thư mục.

chown, chgrp, chmod

 • Lệnh tìm kiếm

find, locate

 • Lệnh xem kích thưóc thư mục, phân vùng.

df, du

 • Lệnh quản lý tiến trình, tình trạng hệ thống.

ps, top, kill

4. Chuyển hướng dòng lệnh

 • Redirection: có hai loại redirection:

redirect input

command < filename

Tạo file /tmp/in.txt có nội dung /root

Sử dụng lệnh: ls –al /tmp/in.txt

redirect output

command > output

command >> output

Sử dụng lệnh: ls –al /root > /tmp/out.txt

 • Pipe: là khái niệm đưa output của lệnh này thành input của lệnh kia.

command1 | command2

ls –al /root | more

5. Background jobs

 • Thông thường, lệnh chạy ở mode foreground, đưa kết quả output ra màn hình (có thể chuyển hướng đưa kết quả output vào file).
 • Nếu một lệnh chạy 1h ở mode foreground, thì lệnh sẽ chiếm luôn BASH shell đó

  => người dùng phải mở một shell khác để làm việc.

 • Có thể start lệnh chạy mode background, nếu cần thiết thì đưa kết quả output vào file và người dùng vẫn có thể làm việc với BASH shell đó bình thường.
 • Lệnh chạy ở background gọi là JOB.
 • Start lệnh ở background:

command &

 • Một số lệnh kiểm soát jobs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>