BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Một số cấu hình mạng trên linux

Quản trị mạng linux – Một số cấu hình mạng trên linux

 1. Các file cấu hình mạng
 2. Các lệnh cấu hình, debug thông tin mạng

1. Các file cấu hình mạng

a. File /etc/hosts

 • Là bản map giữa địa chỉ IP và tên máy tính trong network.
 • Tương tự file lmhosts của Windows.
 • Cú pháp của file:

IP address<Tab>Fully.Qualified.Name<space>[host_alias]*

192.168.1.10  centos-1.nhatnghe.com  centos-1

 • Các ứng dụng trước tiên sẽ sử dụng file này khi cần truy vấn một máy tính bằng tên.

b. File /etc/sysconfig/network

 • File /etc/sysconfig/network định nghĩa các cấu hình network cơ bản cho máy tính.

c. File ifcfg-eth[n]  

 • Mỗi card mạng có một file cấu hình /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n].
 • n: có giá trị bắt đầu từ 1.
 • Card loopback có file cấu hình ifcfg-lo

d. File /etc/resolv.conf

 • File /etc/resolv.conf dùng để định nghĩa name server mà máy tính sẽ sử dụng để thực hiện các truy vấn phân giải tên miền.
 • Một số cú pháp thông dụng:

domain: DNS domain của máy tính.

nameserver: IP hoặc tên của name server mà máy tính sẽ sử dụng. Có tối đa 3 giá trị.

search:

e. File /etc/services

 • File /etc/services gồm một danh sách network port và các service sử dụng những port này.
 • Khi định nghĩa một service mới, người quản trị phải định nghĩa một cặp service name và port number vào file /etc/services.
 • Port 0 – 1024: là những port đã được dành riêng.
 • Port > 1024:  port được định nghĩa thêm vào tùy theo nhu cầu của ứng dụng.

2. Các lệnh cấu hình, debug thông tin mạng

a. Lệnh ifconfig, ifup, ifdown

 • Lệnh ifconfig dùng để cấu hình địa chỉ IP, netmask, địa chỉ broadcast và các tham số cấu hình khác.

ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0

man ifconfig.

 • Lệnh ifconfig cấu hình cho từng card mạng (từng interface).
 • Các tham số cấu hình của lệnh ifconfig có ý nghĩa như file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n].
 • Lệnh ifup dùng để enable một interface.
 • Lệnh ifdown dùng để disable một interface.

b. Lệnh route

 • Lệnh route dùng để hiển thị, chỉnh sửa, quản lý bảng routing table.
 • Lệnh route cho phép định nghĩa các static route theo ý của người quản trị.
 • Static route là những routing ít thay đổi, không phải cập nhật thường xuyên, được định nghĩa vì một mục đích nào đó.
 • Lệnh route cũng cho phép người quản trị mạng điều chỉnh default gateway theo ý muốn.

c. Lệnh traceroute, netstat, tcpdump

 • Lệnh traceroute: để theo dõi đường đi của gói tin trong hệ thống mạng. Lệnh traceroute thường dùng để debug, xác định vì sao gói tin không di chuyển đến một network được.
 • Lệnh netstat: để liệt kê các port đang lắng nghe, các kết nối đang mở đến máy tính, và tình trạng của các kết nối này.
 • Lệnh tcpdump: để bắt gói tin di chuyển trong network. Có thể lưu lại thành file, dùng ethereal để phân tích gói tin, xác định loại traffic, hoặc tìm kiếm các dấu hiệu mong muốn.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>