BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5

Học quản trị mạng – Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5

  1. Gán địa chỉ IP tĩnh
  2. Đổi địa chỉ DNS
  3. Đổi địa chỉ default gateway
  4. Đổi tên máy

Hệ thống mạng:

– 1 máy CentOS, nếu chưa có máy chạy hệ điều hành centos có thể xem hướng dẫn tại bài Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS 7

Chi tiết Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5

1. Gán địa chỉ IP tĩnh

Để gán địa chỉ IP tĩnh cho máy, gõ câu lệnh vi/ etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (Gán IP cho card mạng eth0)

nhấn phím i để vào chế độ chỉnh sửa.

Chỉnh sửa theo đúng như hình dưới, ở đây có địa chỉ IP cần gán là 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 và default gateway 192.168.1.1. Để thoát chế độ chỉnh sửa nhấn phím ESC, sau đó lưu lại bằng cách nhấn :wq! và Enter.

Cần khởi động lại card mạng bằng câu lệnh Service network restart.

Sử dụng câu lệnh ifconfig ta thấy địa chỉ IP đã được thay đổi (ban đầu là 192.168.1.102).

Nếu không sử dụng địa chỉ IP version 6 thì có thể disable bằng cách vào file cấu hình bằng câu lệnh vi /etc/sysctl.conf

Gán thêm 2 dòng net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 và net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1 vài cuối file sysctl.conf. Thoát chế độ chỉnh sửa bằng phím esc sau đó nhấn :wq! để lưu và thoát khỏi file cấu hình.

Sau khi cấu hình xong, tiến hành restart card mạng bằng câu lệnh service network restart.

2. Đổi địa chỉ DNS

Sử dụng câu lệnh vi /etc/resolv.conf để vào file cấu hình DNS

Nhấn phím i để chuyển sang chế độ chỉnh sửa

3. Đổi địa chỉ default gateway

Sử dụng câu lệnh netstat -r để xem địa chỉ default gateway. Vào file cấu hình chỉnh sửa bằng câu lệnh vi /etc/sysconfig/network.

Sử dụng phím i để vào chế độ chính sửa (insert), để thoát chế đổ chỉnh sửa sử dụng phím ESC, sau đó nhấn phím :wq! để lưu và thoát khỏi file cấu hình default gateway.

4. Đổi tên máy

Muốn xem tên máy trên centos hay linux kể cả đối với windows sử dụng câu lệnh hostname.

Để đổi tên máy sử dụng câu lệnh hostname tên máy, ở ví dụ này là hostname vn-centos-01

Tuy nhiên, đây chỉ là đổi tên máy dạng hiện thời, để thay đổi vĩnh viễn cần vào file host của hệ điều hành bằng câu lệnh vi /etc/hosts.

Sử dụng phím i để vào chế độ chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong nhấn phím esc để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa. Sau đó nhấn phim :wq! để lưu và thoát.

Tiếp tục sử dụng câu lệnh vi /etc/sysconfig/network để sử tên máy.

Sử dụng phím i để vào chế độ chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong nhấn phím esc để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa. Sau đó nhấn phim :wq! để lưu và thoát.

Sử dụng câu lệnh bash để nhận tên máy mới, sau đó khởi động lại hệ thống bằng lệnh init 6  hoặc lệnh reboot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>