BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Dịch vụ DHCP trên linux

Quản trị mạng linux – Dịch vụ DHCP trên linux

 1. Giới thiệu dịch vụ DHCP
 2. File cấu hình
 3. Lệnh dhclient

1. Giới thiệu dịch vụ DHCP

 • DHCP là dịch vụ cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tính trong hệ thống.
 • DHCP cũng cung cấp động các tham số khác: DNS, gateway…, cấp IP tĩnh.
 • DHCP được cài đặt bằng hai gói:

dhcp-[version].rpm.

dhcp-devel-[version].rpm.

Hoặc cài đặt từ gói source.

 • File cấu hình chính:

/etc/dhcpd.conf.

2. File cấu hình

 • File /etc/dhcpd.conf

Dịch vụ DHCP trên linux

 • File dhcpd.leases

File dhcpd.leases theo dõi tình trạng cấp phát IP động:

Dịch vụ DHCP trên linux

3. Lệnh dhclient

 • Có thể get IP động bằng cách điều chỉnh file:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[n]

(chọn BOOTPROTO=dhcp trong file cấu hình để nhận IP từ DHCP Server).

 • Lệnh dhclient: dùng để get IP động từ DHCP server.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>