BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và một số cấu hình trên linux

Quản trị mạng linux – Cài đặt và một số cấu hình trên linux

Nội dung chính:

 1. Tóm tắt các bước cài đặt.
 2. Kiểm tra sự hỗ trợ phần cứng.
 3. Cấu hình mạng.
 4. Linux file system.
 5. Linux boot loader.
 6. Các mode hoạt động của Linux.

Chi tiết bài Cài đặt và một số cấu hình trên linux

1. Các bước cài đặt Linux

 • Chọn lựa kiểu cài đặt:

Từ CD local.

Qua môi trường mạng.

Từ một volume trên network server.

Dùng CD shared từ máy tính khác

Qua FTP, HTTP.

 • Kiểm tra sự hỗ trợ phần cứng.
 • Phân chia partition:

Phân chia tự động hoặc theo định dạng riêng.

Bắt buộc phải có phân vùng / và /swap.

Chia các phân vùng còn lại theo nhu cầu.

 • Cấu hình mạng.
 • Chọn lựa software để cài đặt.
 • Chọn lựa boot loader.
 • Tiến hành cài đặt.

2. Hỗ trợ phần cứng

 • Hầu hết các distribution của Linux tự nhận diện cấu hình phần cứng như: PCMCIA, CD-ROM, Hard drive, Laptop issues, Memory, NIC, Modem, Mouse, SCSI adaptor…
 • Cần chý ý đến những thiết bị phần cứng đặc biệt, mới.

3. Linux file system

 • Mặc định, các phân vùng được mount trên phân vùng /
 • /swap: virtual memory.
 • /bin: lệnh quan trọng.
 • /boot: thư mụccấu hình boot loader.
 • /dev: thư mục devices.
 • /etc: thư mục cấu hình.
 • /home: dữ liệu của users.
 • /lib: thư mục thư viện quan trọng, và kernel module.

4. Cấu hình mạng

 • Thiết lập các thông số cấu hình mạng cho server:

IP Address

Netmask

Gateway IP Address

Nameserver IP Address

Domain name

Hostname

5. Linux boot loader

 • Boot loader

LILO
GRUB

 • Boot loader cho phép chọn hệ điều hành nào để boot.
 • Tại boot loader, có thể can thiệp bằng command để thay đổi các tham số boot.

—— File grub.conf——-

boot=/dev/sda

default=0

timeout=10

splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

hiddenmenu

title Linux Fedora (2.6.5-1.358smp)

        root (hd0,0)

        kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358smp ro root=LABEL=/ rhgb quiet

        initrd /initrd-2.6.5-1.358smp.img

title Windows 2000

        rootnoverify (hd0,0)

        chainloader +1

6. Mode hoạt động của Linux

 • Linux có các mode hoạt động sau:

0: shutdown.

1: single mode.

2: multi user without networking.

3: multi user with networking.

4: unused.

5: graphic.

6: reboot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>