BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt phần mềm trên linux

Cài đặt phần mềm trên linux

Nội dung chính:

 1. Add/ Remove Program.
 2. Redhat Package Manager (RPM).
 3. Cài đặt bằng lệnh rpm.
 4. Cài đặt bằng source.
 5. Giới thiệu một số ứng dụng.

1. Add/ Remove Program

 • Cài đặt bằng công cụ graphic add/ remove program của Linux giải quyết được các vấn đề sau:

Thao tác đơn giản, dễ thực hiện.

Tự động cài các gói phụ thuộc.

Dễ quản lý.

2. Redhat Package Manager (RPM)

 • Được phát triển đầu tiên bởi Redhat, sau đó được các phiên bản linux khác sử dụng rộng rãi: Fedora, Mandrake, SuSe
 • Gói rpm có dạng:

3. Cài đặt bằng lệnh rpm

 • Cài đặt một package:

rpm –i package.rpm

 • Update một package:

rpm –U package.rpm

 • Gỡ bỏ một package:

rpm –e package.rpm

 • Một số option khác sử dụng trong cài đặt:

–nodeps: cho phép cài đặt, bỏ qua các gói phụ thuộc.

–force: bắt buộc upgrade, bỏ qua conflicts.

–test: không cài đặt, upgrage, chỉ test.

–requires: liệt kê các gói phụ thuộc.

 • Các option truy vấn: kết hợp với option -q

-a: hiển thị danh sách các package đã cài đặt.

-f <file_name>: hiển thị package sở hữu <file_name>.

-p <package_name>: hiển thị thông tin của package_name. (package_name chưa được cài đặt).

-i <package_name>: hiển thị thông tin của package.

-l <package_name>: hiển thị file chứa trong package_name.

4. Cài đặt bằng source

 • Tương thích với mọi phiên bản Linux.
 • Được đóng gói sử dụng kiểu GNU Zip (.gz) hoặc BZip2 (bz2).

<filename>.tar.gz or <filename>.tar.bz2

 • Giải nén bằng lệnh:

tar xvzf <filename>.tar.gz

tar xvjf <filename>.tar.bz2

 • Đọc file INSTALL hoặc README để có những chỉ dẫn riêng biệt của gói cài đặt.
 • Sau khi giải nén, chuyển đến thư mục của gói source:

cd <extracted_dir_name>

 • Chạy script configure, cần đọc file README, INSTALL để có những option cần thiết:

./configure

 • Build gói source bằng lệnh make:

make

 • Cài đặt gói source:

make install

 • Khi có thay đổi trong source, cần biên dịch, cài đặt lại.
 • Sau khi cài đặt xong, để gỡ bỏ gói source, dùng những lệnh sau:

make clean

make distclean

 • Nếu cần thiết xóa bỏ luôn thư mục source cài đặt:

rm –rf <extracted_dir_name>

5. Giới thiệu một số ứng dụng

 • Một số ứng dụng cơ bản cần cho thao tác văn phòng trên linux:

open office

unikey

acrobat reader

chm reader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>