BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kết nối database mysql trong PHP PDO không lỗi font

Đôi khi vì quên chọn mã cho font trên cơ sở dữ liệu mysql nên gây ra lỗi font rất phiền toái. Để khắc phục điều đó, có một cách đơn giản là chèn mã tiếng Việt vào file kết nối.

File kết nối database mysql trong PHP PDO không lỗi font

<?php
        $dsn = ‘mysql:host=localhost;dbname=test';
        $username = ‘root';
        $password = ”;
        $options = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => “SET NAMES utf8″);
        $db = new PDO($dsn, $username, $password, $options);

?>

Nếu bạn nào muốn viết theo Class thì dùng file này:

<?php
    class Database {
        private static $dsn = ‘mysql:host=localhost;dbname=test';
        private static $username = ‘root';
        private static $password = ”;
        private static $options = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => “SET NAMES utf8″);
        private static $db;
        
        private function __construct(){}
        
        public static function getDB(){
            if(!isset(self::$db)){
                    self::$db = new PDO(self::$dsn,
                                        self::$username,
                                        self::$password,
                                        self::$options);
            return self::$db;
        }
    }
?>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>